مسئولیت‌های اجتماعی

در‭ ‬تک‌ظرف،‭ ‬تعهد‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬محیط‭ ‬زیست‭ ‬را‭ ‬جدی‭ ‬می‌گیریم‭ .‬بیشتر‭ ‬محصولات‭ ‬ما‭ ‬100٪‭ ‬قابل‭ ‬بازیافت‭ ‬هستند‭ ‬و ‬ما‭ ‬برآنیم‭ ‬تا‭ ‬در‭ ‬آینده‌ای‭ ‬نزدیک‭ ‬همچنین‭ ‬تجزیه‌‌‬پذیر‭ ‬نیز‭ ‬باشند. 

‬ظرف‌‬های‭ ‬IML‭  ‬دارای‭ ‬یک‭ ‬اکوسیستم‭ ‬داخلی‭ ‬برای‭ ‬استفاده‭ ‬مجدد‭ ‬و‭ ‬بازیافت‭ ‬انرژی‭ ‬و‭ ‬زباله‌‬های‭ ‬تولیدی‭ ‬است. ‬حفظ،‭ ‬نگهداری‭ ‬و‭ ‬بهبود‭ ‬محیط‭ ‬زیست‭ ‬و‭ ‬منابع‭ ‬طبیعی‭ ‬تنها‭ ‬در‭ ‬صورتی‭ ‬امکان‌پذیر‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬تمامی‭ ‬ظرفیت‌های‭ ‬موجود‭ ‬یک‭ ‬جامعه‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬راستا‭ ‬استفاده‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬سیاستگذاری‭ ‬به‭ ‬نحوی‭ ‬باشد‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬بلندمدت‭ ‬بیشترین‭ ‬منفعت‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬نسل‌های‭ ‬مختلف‭ ‬ایجاد‭ ‬کند‭.

‬امری‭ ‬که‭ ‬مهم‌ترین‭ ‬لازمه‭ ‬آن‭ ‬ارتقا‭ ‬و‭ ‬بهبود‭ ‬مسوولیت‭ ‬اجتماعی‭ ‬است. ‬مسوولیت‭ ‬اجتماعی‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬با‭ ‬افزایش‭ ‬آگاهی‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬اثرات‭ ‬مثبت‭ ‬وجودی‭ ‬و‭ ‬منفی‭ ‬نبود‭ ‬یا‭ ‬کمبود‭ ‬آن‭ ‬ایجاد‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭. ‬