واحد کنترل کیفیت

 

در این واحد ظروف تولیدی توسط کارشناسان واحد کنترل کیفی و مسئولین فنی در آزمایشگاه اختصاصی تولید و چاپ با مجهزترین امکانات آزمایشگاهی از لحاظ بهداشتی ، مواد اولیه و کیفیت محصول نهایی بطور مداوم کنترل می گردد.